AVISO LEGAL

Termos de uso

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

O usuario non poderá acceder ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.

Exención de responsabilidade

O contido facilitado a través desta web publícase con efectos meramente informativos. Aínda que por parte da Fundación Dieta Atlántica efectuaranse, en todo momento, os esforzos necesarios para que a información contida na web sexa exacta e actualizada, non se garante a non existencia de erros nos contidos do sitio web, nin que se atope totalmente actualizado.

A Fundación Dieta Atlántica resérvase o dereito de modificar sen previo aviso a estrutura da súa Web, tanto na forma como nos contidos, ata dar de baixa a súa edición sen necesidade de notificar con antelación esta circunstancia aos usuarios.

A web contén nalgunhas ocasións enlaces a páxinas externas sobre as que non se teñen control algún e respecto das cales declínase toda responsabilidade.

A Fundación Dieta Atlántica non se responsabiliza de posibles danos que puidese causar ao usuario un uso incorrecto, erróneo ou indebido dos servizos e contidos desta Web por parte deste

Estas cláusulas non teñen por obxecto limitar a responsabilidade da Fundación Dieta Atlántica, de forma contraria ao disposto pola normativa española aplicable, nin excluír a súa responsabilidade nos casos nos que, en virtude de dita normativa, non poida excluírse.

Dereitos da Propiedade Intelectual

A Fundación Dieta Atlántica é titular dos dereitos de Propiedade Intelectual e industrial sobre a páxina Web, o seu deseño gráfico e os seus contidos, salvo que nos mesmos se indique titularidade distinta.

Servizo

Fundación Dieta Atlántica  intentará reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta destas páxinas.

Protección de datos persoais

O tratamento de datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web estará suxeito ao establecido na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, e ao resto da normativa de aplicación.

Os datos fornecidos nos formularios son voluntarios e só se empregarán para remitir a información solicitada. O usuario ten dereito a decidir quen pode ter os seus datos, para que os usa, solicitar que sexan exactos e que se utilicen para o fin para o que se recollen, así como a súa cancelación, coas excepcións previstas na lexislación vixente.

FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACIÓN DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
FUNDACION DIETA ATLÁNTICA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA